یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش تأیید دبیر جذب - جذب مرحله یک
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش کارگروه علمی - جذب مرحله یک
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش تعیین زمان ارائه مدارک - جذب مرحله یک
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش بررسی رزومه - جذب مرحله یک
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش کلیات فرآیند جذب مرحله یک
1
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
۸۸۵۷۵۶۴۷-۵۱