چهارشنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی بررسی رزومه - ثبت اولیه اطلاعات
چهارشنبه ۱۹ آیان ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی کلیات ثبت اولیه اطلاعات
1
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
۸۸۵۷۵۶۴۷-۵۱