دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
زمان نهایی شروع فراخوان بهمن ۹۶ تاکید وزیرمحترم علوم، تحقیقات و فناوری بر انجام فراخوان های جذب اعضای هیأت علمی در قالب جدول زمانی مصوب
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
تعویق ثبت نام فراخوان بهمن ماه تعویق ثبت نام فراخوان بهمن ماه
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
دریافت فرمهای جدید تبدیل وضعیت دریافت فرمهای جدید تبدیل وضعیت