قابل توجه دانشگا ها و موسسات آموزش عالی بارگزاری نیازهای جذب هیأت علمی تنها تا پایان 14 شهریور 94 امکان پذیر خواهد بود.
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
88575647-51