آخرین فرصت ثبت نام در فراخوان بهمن 94 جمعه 30/11/1394 آخرین فرصت ثبت نام در فراخوان بهمن 1394 خواهد بود
شرکت کنندگان در فراخوان بهمن 94 قابل توجه متقاضیان محترمی که در فراخوان بهمن 94 شرکت نموده اند
نشست ویدئو کنفرانس نشست ویدئو کنفرانس مسئولان دفاتر تحقیق استانی و ریاست مرکز جذب
مناسبت ها
آموزش سامانه جامع جذب
ارتباط با مرکز
88575647-51