سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
یک مقام مسئول خبر داد: صدور حکم پیمانی قطعی برخی از دستیاران مشروط پیام نور
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
نتایج تایید یک اولویت متقاضیان
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
برومند در ارتباط با فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت مطرح کرد الزام به گذراندن فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی