توسعه دانشگاه‌های تک جنسیتی در کشور وزیر علوم،تحقیقات و فناوری، با اشاره به فعالیت دانشگاه‌های تک جنسیتی در کشور گفت: هم اکنون 20 دانشگاه تک جنسیتی در کشور ایجاد شده است و این مراکز در حال توسعه هستند.
اجرای سه طرح علمی تحقیقاتی بزرگ با اتحادیه اروپا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 141 طرح تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش و ترکیه انجام شده و مقدمات اجرای سه طرح علمی تحقیقاتی بزرگ 3 میلیون یورویی نیز با اتحادیه اروپا فراهم شده است.
نکات الزامی جهت برگزاری کلاس آنلاین رعایت این نکات جهت برگزاری کلاس آنلاین الزامی است