چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
براساس مصوبه هیأت مرکزی جذب؛ شرایط بازگشت استادان شاخص به دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد.
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی: آموزش عالی کشور بدونِ برنامه‌ رشد پیدا کرده است
دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
رئیس هیات عالی جذب خبر داد؛ سهمیه جذب نخبگان اعلام شد/ جذب ۵۰ نخبه به عنوان هیات علمی