یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش تنظیمات دانشگاه - تنظیمات دانشگاه
شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش ثبت نوع درخواست در فرآیند نوع تبدیل وضعیت
دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش فرآیند کلی تبدیل وضعیت
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش تأیید دبیر جذب - جذب مرحله یک
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵
آموزش مدیریت فرآیند سامانه نور رضوی آموزش کارگروه علمی - جذب مرحله یک