شماره تماس های ارتباط با واحد پاسخگویی مرکز جذب اعضای هیات علمی


88575647
88575648
88575649
88575650
88575651

پست الکترونیک :
pasokh1@mjazb.ir