کلمه کاربری همان کد ملی است. ولی رمز عبور به مقدار 4 رقم آخر کد ملی تغییر یافته است.