در صورتی که درخواست تصحیح چنین اطلاعاتی را دارید نیاز است که از طریق قسمت پیام سامانه درخواست خود را با مسئولین در میان بگذارید. در این رابطه لازم است نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تماس خود را نیز در پیام ارسالی درج  کنید.