در ارتباط با بارگذاری صفحات 4 و 5 شناسنامه این نکته حائز اهمیت می‌باشد، در صورتیکه صفحات را به شکل تک صفحه‌ای (و نه دو صفحه‌ای) بارگذاری کنید در نتیجه شناسنامه شما در قالب 5 صفحه بارگذاری خواهد شد. در صورتی اسکن به صورت دوصفحه ای انجام شده، می توانید عکس ها را تکراری وارد کنید.