بکارگیری و اشتغال آحاد افراد در جامعه در واحدهای دولتی تابع مقررات و قانون استخدام و مدیریت خدمات کشوری است و در واحدهای غیردولتی تابع مقررات کار است و طبعا باید در قراردادهای واحدهای غیردولتی حدود قرارداد(نوع خدمات، مدت و سایر شرایط) مشخص شود و برحسب تبصره 2 ماده 7 قانون کار در صورتیکه زمان این نوع کارهایی که جنبه مستمر دارد تمدید نشود قرارداد دائمی تلقی می گردد.