<%=StrTitr %>
کدخبر : 380
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۷/۲/۱۰ - ۱۰:۴۶
تعداد بازدید :    858

کارگاه آموزشی ویژه کارکنان جذب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

این کارگاه آموزشی در تاریخ 96/11/24 در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان   برگزار گردید هدف اصلی این کارگاه آشنایی با سامانه جامع جذب اعضای هیئت علمی، قوانین و مقرات و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی بود و شرکت کنندگان آن  کارکنان جذب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند. 

در ابتدای کارگاه آموزشی دکترشهریاری  رئیس مرکز آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی اشاره به آمار و عملکرد مرکز آموزش و تحقیقات و ترویج کشاورزی کرد به جایگاه و نقش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  اشاره کردند. سپس آقای مهندس کاظمی به ارائه آمار نیروی انسانی سازمان تحقیقات پرداختند.

 

 

آموزش قوانین و مقررات تبدیل وضعیت

اولین بخش، آموزش قوانین و مقررات تبدیل وضعیت  بود جناب آقای دکتر مطیع رئیس اداره  توانمندی علمی مرکز جذب  به طور  مفصل آن را توضیح  دادند و مهم ترین مطالبی که عنوان شد به شرح زیر می باشد:

             روند بررسی پرونده های توانمندی علمی در فرآیند تبدیل وضعیت

             روندهاي كاري واحد بررسي توانايي علمي برای تبدیل وضعیت

              ارتقاء مرتبه  و مجوزهای لازم براي تبديل وضعيت

               مدارك لازم جهت تبديل وضعيت در پرونده علمي برای تبدیل وضعی

                پرونده علمي (جداول)

               مدارك لازم براي تبديل وضعيت ارتقاء يافتگان : (استادياربه دانشيار )

              مدارك لازم براي تبديل وضعيت متقاضيان داراي مجوز هيأت مميزه

  

             و در پایان این بخش قوانین و مقررات کارشناسان جذب سوالاتشان را در مورد  تبدیل وضعیت مطرح کردند و جناب دکتر مطیع با استناد به بخشنامه ها و مصوبات به این سوالات جواب دادند.

 آموزش سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی

             الف ) آموزش سامانه بخش  تبدیل وضعیت

  دومین بخش، آموزش سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی بخش تبدیل وضعیت  بود که جناب آقای خانی به طور مفصل آن را آموزش دادند مهم ترین مطالبی که عنوان شد به شرح زیر می باشد:

             تبدیل وضعیت که بیشتر از ثبت اولیه اطلاعات و ثبت نوع تبدیل وضعیت بحث شد.

             بررسی ثبت اولیه اطلاعات که بیشتر از  ثبت اطلاعات اعضای هیأت علمی، تکمیل اطلاعات اعضای هیأت علمی و چگونگی بررسی رزومه ها 

               سایر مطالب مرتبط به سامانه جذب

             بررسی تبدیل وضعیت از تعیین زمان ارائه مدارک تا بررسی مدارک، تأیید دبیر جذب، فرآیند علمی، استعلام تحقیق و فرآیند عمومی هیأت اجرایی 

   مقایسه و بررسی و تحلیل نتایج

 امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي هاي اصلي سازمان ها براي سازگاري مثبت با شرايط تغيير قلمداد مي شود. حيات سازمان ها تا حدود زيادي به دانش و مهارت هاي مختلف كاركنان بستگي دارد هر چه اين در زمينه ها  آموزش به موقع و بهتر باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شو د سازمان ها برای آموزش کارکنان از روش های مختلفی استفاده می کنند که یکی از این روش ها برگزاری کارگاه آموزشی می باشد در واقع اثربخشي هنگامي در این دوره های آموزشی و کارگاه آموزشی حاصل خواهد شد كه: اولا نيازهاي آموزشي به روشني تشخيص داده شود. ثانيا برنامه مناسبي براي برطرف ساختن نيازها طراحي شود. ثالثا برنامه طراحي شده به درستي اجرا گردد رابعا ارزيابي مناسبي از فرايند آموزش و دستيابي به اهداف انجام شود که در این کارگاه آموزشی همه اینها رعایت شده بودند.

پیش از آموزش  کارکنان جذب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات وابسته به آن  اطلاعات کمی از سامانه جذب و قوانین و مقررات تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی داشتند و یا سوالاتی در مورد جذب و قوانین و مقررات تبدیل وضعیت داشتند که بعد از آموزش و پرسش و پاسخ اطلاعات آنان در این مورد  بیشتر شد و جواب سوالات خود را دریافتند و حتی بعضی از این کارشناسان برای اولین بار بود که با سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی آشنا می شدند و نتایج ارزشیابی نیز نشان داد که اطلاعات کارشناسان جذب نسبت سامانه جذب و قوانین و مقررات تبدیل وضعیت  به قبل از آموزش بیشتر شده است و همچنین کارکنان جذب  این سازمان از این کارگاه آموزشی رضایت کامل داشتند و خواستار کارگاه آموزشی بیشتر و به طور مداوم در این مورد شدند کارکنان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی درمجموع، ميزان اثربخشی دوره های آموزشی را در سطح خوب ارزیابی نموده اند.گر چه دوره های آموزشی برگزار شده از اثربخشی صد در صد برخوردار نبوده است.در واقع می توان این طور نتیجه گرفت که برگزاری این کارگاه آموزشی  به طور مستقیم و غیر مستقیم می تواند باعث نتایج زیر شود :

              كاهش در نظارت هاي مستقيم و غير مستقيم کارشناسان جذب دانشگاه ها

               تقويت روحيه پرسنل و ايجاد ثبات در سازمان

               جلوگيري از دوباره كاريها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

                تسهیل فرآیند جذب و تبدیل وضعیت در دانشگاه ها

               کاهش تعداد حجم مراجعات متقاضیان به مرکز

             کاهش  تعداد حجم مراجعات رابطین و کارشناسان جذب  دانشگاه ها به مرکز جذب

              کاهش تعداد  حجم مراجعات اعضای هیأت علمی  دانشگاه ها به مرکز

              کاهش حجم تلفن های پاسخ گویی

              تفکر و ذهنیت مثبت متقاضیان و کارشناسان جذب دانشگاه ها به مرکز جذب

              بهنگام سازي دانش و توانش  کارکنان جذب

             تقويت روحيه همدلي و همكاري در بين كاركنان  دانشگاه و مرکز جذب

             افزايش رضايت شغلي و بهبود روحيه كاركنان