<%=StrTitr %>
کدخبر : 463
تاریخ مخابره :      ۱۳۹۷/۴/۲۰ - ۰۹:۰۴
تعداد بازدید :    6127

مصوبه جلسه شماره ۲۸۱

مصوبه جلسه شماره 281 مـورخ 97/03/30 هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی در خـصوص مـتقاضیان تبـدیل وضـعـیت از پـیمانـی بـه رسـمی آزمـایـشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که دارای مـدرک تـحصیلی نیمه حضوری و یا غیر حـضوری هستند؛ بـه شـرح زیـر تـقدیم مـی شـود؛ خـواهشمند اسـت مـفاد مـصوبـه مـذکور را در بـررسی هـای هـیأت اجـرایی جـذب آن مـؤسـسـه رعـایـت فـرمـایـیـد.

      مـدارک غـیرحضوری و نـیمه حـضوری در تراز مـناسب برای عـضویت هـیأت علمی ارزشیابی نمی شود؛ لـذا با تـوجـه بـه کثرت متقاضیان با مدارک حضوری از دانشگاه های معتبر؛ دارندگان مدارک نیمه حضوری و غیر حضوری از اولویت رسیدگی برخوردار نیستند. در صـورت درخواست تبدیل وضعیت صرفـا می توان با ادامه خدمت آنان به صورت پیمانی با درخواست خودشان و برابر مقررات موافقت نمود.