روند حرکت فرآیندها به تبع آن فرآیند داخلی دانشگاه رو به جلو می‌باشد. بدین معنی که اگر دانشگاهی اطلاعات متقاضی را به اشتباه ثبت کرد امکان بازگشت به عقب وجود ندارد. برای بازگشت روند بررسی یک متقاضی لازم است نامه‌ای به صورت مکتوب خطاب به مهندس عظیمی معاونت اجرایی هیأت جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیه گردد و از طریق فکس به واحد پاسخگویی وزارت علوم ارسال شود. در نامه مذکور، مشخصات فرد متقاضی و نیز دلیل اینکه پرونده ایشان باید به مراحل قبلی بازگشت داده شود اعلام گردد.